Anberaumung mündl. Verhandlungen

Anberaumung mündl. Verhandlungen

Anraineranhörung, Gruber Robert und Reginga, Sankt Rupert 2

Anberaumung mündl. Verhandlung – Anrainerhörung, Gruber Robert und Regina, Sankt Rupert 2

Baubewilligung Treppenaufgang, Bogensperger Josef, Sankt Rupert 6

Anberaumung mündl. Verhandlung, J. Bogensperger